Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

6100 Stats og trygdeforvaltningen

6100 Stats- og trygdeforvaltningen

Stats- og trygdeforvaltningen omfatter ikke-markedsrettet virksomhet som er direkte styrt og kontrollert av sentrale politisk og administrative myndigheter. Viktige oppgaver er produksjon av tjenester og omfordeling av inntekt og formue.

Sektoren omfatter statskassen medregnet folketrygden, nettobudsjetterende enheter som fører eget regnskap og særlovsselskap. Eksempler på enheter i stats- og trygdeforvaltningen er blant annet Stortinget, departementer, direktorater, tilsyn, Jernbaneverket, NAV, retts-, politi- og fengselsvesen, forsvaret medregnet Forsvarsbygg, statlige universiteter, høgskoler og museer, Norges forskningsråd, samt statens pensjonsfond (innland & utland) og andre fond av statlige organer. Folketrygden omfatter i tillegg til de generelle pensjons-, trygde- og stønadsordningene også krigspensjonsordningen for militært personell.

I statsforvaltningen inngår dessuten statlige foretak som driver ikke-markedsrettet virksomhet samt Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn fordi dette er tjenestepensjonsordninger hvor staten har garantiansvar. Eksempler på ikke-markedsrettede foretak er de statlige helseforetakene og Statsbygg.

Statsforvaltningen omfatter ikke Norges Bank, statlige låneinstitutt (statsbankene) og forvaltningsforetak som driver ikke-finansiell markedsrettet virksomhet. Markedsrettede forvaltningsforetak inngår i Statens forretningsdrift under sektorkode 1110, mens Norges Bank og Statlige låneinstitutter utgjør en egne sektorer som har sektorkodene 3100 og 3900. Pensjons- og stønadsordninger opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner, grupperes under sektor 5500 Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

ARBEIDSTILSYNET OSLO – Org 974771640
1 2 3 42