Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

4900 Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring

4900 Ørige finansielle foretak unntatt forsikring

Sektoren omfatter finansielle foretak som ikke er gruppert under andre finansielle foretakssektorer. Her inngår både selskaper med og uten konsesjon fra Finanstilsynet.

Eksempler på foretak med konsesjon er: Forvaltningsselskaper for verdipapirfond, børser og andre autoriserte markedsplasser, forsikringsmeglere og agenter, Verdipapirsentralen, Forretnings- og sparebankenes sikringsfond, e-pengeforetak og innskuddspensjonsforetak.

De fleste foretakene som ikke har konsesjon er lukket for allmenn deltakelse. Disse selskapene foretar finansielle investeringer på vegne av en avgrenset krets av investorer. Blant denne gruppen av foretak finner vi også små selskaper eid av privat personer, opprettet for å plassere private formuer eller foreta andre skattebetingede investeringer. Andre eksempler på foretak uten konsesjon er: Finans- og forsikringsrådgivere, samt konserninterne foretak som yter finansielle hjelpetjenester til konsernselskapene.

I tillegg skal utenlandske eide morselskaper plasseres i sektoren, når de inngår i konsern som ikke utøver virksomhet i Norge.

2BERG INVEST AS – Org 998763320
1 2 3 781